Privacy Policy

Vi är fintbadrum.nu (Romåberg AB) som tillhandahåller en webshop. Fortsättningsvis kallar vi oss i denna text för butiken. 

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter.
Utifrån gällande lagstiftning behandlar vi personuppgifter och genom denna policy visar vi hur dessa uppgifter hanteras.
Hela denna policy gäller när du handlar hos oss på vår websida, kontaktar oss eller på annat sätt använder dig av vår webbplats.

För att butiken skall fungera för dig som konsument, för god sed, affärsmässiga skäl och gentemot diverse lagar i Sverige behöver vi butiken använda, samla in, lagra och överföra personuppgifter i samband med användningen av webshopen.
I samband med denna behandling av personuppgifter förbinder sig vi, butiken till att följa och efterleva de lagar och bestämmelser som krävs för denna verksamhet. I synnerhet förordningen (EU) 2016/679 (GDPR) men även Lag (2010:751) om betaltjänster.

Butiken har en personuppgiftsansvarig, det är Johan Romberg som ansvarar för behandlingen av personuppgifter sköts på ett korrekt sätt. Frågor gällande detta skickas till gdpr@romberg.se. Det är även den personuppgiftsansvarige som kontrollerar och säkerställer att samtliga IT-system kopplade till plattformen följer och efterlever denna policy. Vår datalagring sker på säkert sätt genom molntjänster inom EU. Det är enbart säkerställd personal som har tillgång till datan.

För att möjliggöra butikens funktion behöver vi samla in och bearbeta personuppgifter i syfte att:
-du ska kunna surfa på vår webbplats
-beställa våra produkter 
-kontakta oss 
-Loggning av bla IP-adress för att säkerställa att du är du och motverka bedrägerier
-Bokföring och kontakt gentemot myndigheter såsom Skatteverket

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för nödvändiga ändamål, för att säkerställa det avtal där du är en part och när vi har en laglig grund att göra det.

Om du är under 13 år skall du inte använda denna plattform. Vid misstanke om att personer under 13 år använder denna plattform vänligen kontakta personuppgiftsansvarig hos systemägaren för åtgärd.

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre tid än nödvändigt. Vissa delar av personuppgiftsbehandlingen styrs av rättslig förpliktelse, det gäller t ex underlag för bokföring och ingångna avtal emellan parter. Vi sparar enbart personuppgifter som det finns laglig grund för.

Vi lagrar enbart i vår databas de uppgifter som ni själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig vid registrering av beställning:
För och efternamn
Personnummer och/eller Organisationsnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Uppgifter om betalning
Kundnummer
Personuppgifter sparas för att ge dig som besökare en enklare upplevelse av vår butik.

Dina rättigheter som användare av butiken: 
Du som har använd butiken har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende systemägarens behandling av dina personuppgifter. Systemägarene ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som återfinns i registret.
 Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter.
 Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig detta.

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Det är den personuppgiftsansvarige som ska tillse att du kan utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende plattformens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.